Strona główna » Start » Aktualności

Konkurs plastyczny „Roboty przyszłości”

 

 

§ 1 Organizatorzy:

 • Samorządowe Przedszkole nr 49  "Wróbelka Elemelka" w Krakowie

  •  „Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji”

§ 2 Cele konkursu

 • Propagowanie wśród dzieci  zainteresowania nowymi technologiami oraz przedmiotami szkolnymi z zakresu nauk ścisłych
 • Uświadamianie istoty wykorzystywania zaawansowanych rozwiązań technicznych w celu ułatwiania życia ludzi
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej dziecka
 • Integracja środowisk przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej dzieci z  Krakowa
 • Kształcenie umiejętności tworzenia określonych form plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów.

§ 3 Adresaci konkursu:

 • Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci  z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w wieku 5,6 lat oraz dzieci z klas 1-3  wraz z rodzicami.

§ 4 Regulamin:

 • Organizatorem konkursu jest Samorządowe Przedszkole nr 49 "Wróbelka Elemelka             w Krakowie wraz z firmą „Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji”
  • Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 – 6 lat oraz z  klas 1-3
  • Prace przestrzenne  należy wykonać techniką dowolną
  • Warunkiem przyjęcia prac jest dołączenie do pracy metryczki zamieszczonej na odwrocie pracy  oraz oświadczenia rodzica /opiekuna prawnego uczestnika                      /w załączniku/
  • Kryteria oceny: pomysłowość, sposób zastosowania technik plastycznych, jakość  wykonania oraz przekaz merytoryczny związany z tematem pracy.
  • Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
  • Dla zwycięzców przewidziane są nagrody w każdej kategorii wiekowej. Będą to vouchery na zajęcia  z robotyki /konstruowanie i programowanie prawdziwych robotów/                          w Krakowie lub Wieliczce oraz upominki.
  • Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów zostaną opublikowane na stronie placówki Samorządowego Przedszkola 49 im Wróbelka Elemelka” : www.przedszkole49krakow.eprzedszkola.pl oraz na stronie  „Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji” : warsztatyrobotow.pl

 

 • Nagrody i dyplomy dla laureatów  zostaną wręczone w Przedszkolu nr 49 w Krakowie, ul.: Bieżanowska 40
 • Nadesłanych prac nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestników konkursu wszystkich warunków regulaminu. Ponadto uczestnicy akceptując regulamin wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych do celów wyeksponowania pracy w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej www.przedszkole49krakow.eprzedszkola.pli na stronie:  warsztatyrobotow.pl
  • Prace należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłając na adres:         

Samorządowe Przedszkole nr 49

"Wróbelka Elemelka"

Konkurs plastyczny „Roboty przyszłości”

ul.:Bieżanowska 40
Kraków 30-812

Termin składania prac: do 31 maja 2017r. Rozwiązanie konkursu – w czerwcu. Informacje  na stronach internetowych:

 www.przedszkole49krakow.eprzedszkola.pl

warsztatyrobotow.pl

§ 5 Postanowienia końcowe

 Osoba odpowiedzialna za organizację konkursu oraz czuwająca nad prawidłowym jego przebiegiem – Barbara Zagórowska, e- mail: barbara.zagorowska@gmail.com

 

 

 

Wzór metryczki pracy

 • Imię i nazwisko dziecka -autora pracy, wiek dziecka
 • ·         Tytuł pracy
 • Nazwa i adres placówki dziecka
 • Telefon kontaktowy, mail rodzica

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby informację o podsumowaniu konkursu, oświadczenia oraz inne publikacje organizatorów, w tym relacja z konkursu wraz ze zdjęciami, związane               z konkursem a przekazywane do wiadomości publicznej, zawierały imię i nazwisko autora pracy, tytuł pracy konkursowej, formę nagrody oraz zdjęcia pracy.
Wyrażam zgodę na publikowanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika na potrzeby konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883)

Imię i nazwisko uczestnika konkursu...........................................................................................

.........................................                                       ..............................................................
miejscowość i data                                                    podpis opiekuna rodzica/prawnego