730 199 459
 
 

Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach w ramach "Warsztatów robotów"
 
§1
„Warsztaty robotów” to projekt edukacyjny stworzony przez inżynierów Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Krakowskiej, w ramach którego odbywają się zajęcia z robotyki i programowania dla dzieci w różnymi wieku.
 
§2
„Warsztaty robotów” są projektem autorstwa firmy „Jacek Mroczek Warsztaty Robotów Nowoczesny Wymiar Edukacji”, której właścicielem jest Jacek Mroczek zamieszkały przy ul. Zbożowej 18G/1 32-020 Wieliczka, zwany dalej „Wykonawcą”.

§3
Uczestnikami warsztatów są dzieci, zwane dalej „Uczestnikami”. Poprzez „Zamawiających” rozumie się rodziców lub opiekunów prawnych, którzy zgłaszają udział dziecka w zajęciach w ramach „Warsztatów robotów”.

§4
Wykonawca oświadcza, iż jest wpisany do CEIDG oraz, że na podstawie wpisu upoważniony jest do świadczenia usług zgodnie z PKD 85.59.B, a także posiada stosowne doświadczenie, wiedzę, kwalifikacje i uprawnienia.

§5
Wykonawca zapewnia salę wraz z odpowiednim wyposażeniem na czas trwania zajęć, materiały dydaktyczne dla uczestników oraz dyplomy poświadczające ukończenie kursu.

§6
Zapisy na zajęcia w ramach „Warsztatów robotów” odbywają się w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.warsztatyrobotow.pl. Aby wziąć udział w zajęciach, należy wypełnić formularz uczestnictwa oraz wnieść stosowną opłatę.
 
§7
Kursy składają się z określonej liczby lekcji.
 
§8
W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach są one pełnopłatne. Lekcje można odrabiać nie później, niż w ciągu miesiąca w jednej z innych lokalizacji po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym bądź ailowym.
 
§9
W przypadku nieodbycia się zajęć z winy Wykonawcy w przewidzianych terminach (choroba instruktora, itp.), warsztaty będą trwać dłużej, aż do zrealizowania podanej liczby lekcji.
 
§10
Opłaty za udział w zajęciach w ramach „Warsztatów robotów”:

1. Wysokość i rodzaj opłat http://www.warsztatyrobotow.pl/pl/menu/kursy/cennik.
2. Opłatę za uczestnictwo należy przelać na rachunek bankowy numer 68 1050 1445 1000 0092 9951 6279. Dane do przelewu: Warsztaty robotów, ul. Zbożowa 18G/1, 32-020 Wieliczka (z dopiskiem: imię i nazwisko uczestnika, miejsce kursu).

3. Zamawiający może wybrać sposób wnoszenia opłat. Opłaty mogą być wnoszone:
a) jednorazowo za cały semestr,
b) za cztery lekcje z góry,
4. Terminy wniesienia opłaty jednorazowej i w dwóch ratach ustala się z Wykonawcą.
5. Miesięczne zaliczki powinny zostać wniesione do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry, bez względu na występowanie dni wolnych od pracy.
6. Przekroczenie terminu płatności powoduje naliczenie ustawowych odsetek za każdy dzień zwłoki przy czym podstawą naliczania odsetek jest dzień zaksięgowania opłaty na koncie Wykonawcy.
7. Wykonawca gwarantuje zwrot niewykorzystanej kwoty w przypadku rozwiązania, niezorganizowania kursu lub niezrealizowania zadeklarowanej liczby godzin.

 
§11
Rezygnacja z zajęć w ramach „Warsztatów robotów”:
 
1. Rezygnacja z zajęć wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Uczestnika zajęć lub Zamawiającego.
2. W przypadku płatności czesnego w dwunastu zaliczkach, obowiązek uiszczenia płatności przez Uczestnika, który złożył rezygnację, ustaje od pierwszego dnia następnego miesiąca.
 
§12
Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jego i jego dziecka w zakresie niezbędnym do prowadzenia rekrutacji, kursu, dokonywania rozliczeń oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń Wykonawcy i przekazywania danych w tym zakresie innym podmiotom, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 
§ 13
Zamawiający wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku jego i jego dzieci – uczestników warsztatu. Rozpowszechnianie wizerunku będzie polegało na:
a) publikacji w materiałach promujących Wykonawcę,
b) rozpowszechnianiu w Internecie poprzez umieszczenie na stronie internetowej Wykonawcy.